אנטנה, צלחת קליטה ותורן
הגדרות :
אנטנה: התקן המיועד לשדר ולקלוט גלים אלקטרומגנטיים בתדרי רדיו.

מתקן של חובבי רדיו: כהגדרתו בחוק הקרינה הבלתי מייננת התשס"ט 2009.

אנטנה אנכית למתקן של חובבי רדיו:
אנטנה הכוללת כבל הזנה ומלכודת גלים (מסוג Traps אוstubs ) המורכבות באופן אנכי על התורן.

אנטנה תיל למתקן של חובבי רדיו :
אנטנה למתקן של חובבי רדיו הכוללת כבל הזנה ומלכודת גלים (מסוג Traps אוstubs ) וכן תילים בקוטר שאינו עולה על 0.5 סנטימטרים, התלויים בין אלה או עליהם: עצמים, מבנים קיימים כדין, תרנים קימיים כדין, המורכבות באופן אנכי על התורן.

כבל הזנה: מוליך ממשדר או מקלט של חובבי רדיו לאנטנה של חובבי רדיו.

הממונה על הקרינה: הממונה כהגדרתו בחוק הקרינה.

חוק הקרינה: חוק הקרינה הבלתי מייננת התשס"ו 2006.

חוק בזק: חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב 2012

צלחת קליטה: שידורי טלוויזיה באמצאות לווין- כהגדרתם בסעיף 6 נח לחוק בזק.


הערות כלליות:

 1. במידה וקיים תורן מרכזי בבית משותף , תינתן עדיפות לשימוש בו.
   
 2. במידה והצבת התורן לאנטנה מייצרת חריגת גובה מעל 60 מ` מפני הקרקע - לא ינתן פטור.


סעיף 33 (א):

הצבת תורן לאנטנה לקליטת שידורי טלוויזה או רדיו פטורה מהיתר בהתאם לתנאים הבאים : (עפ"י ת"י 799 מתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"מ) ומתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א)

 1. גובה התורן לא יעלה על 6 מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב.
   
 2. התורן לא יותקן על גג מקלט או על גג בריכה למי שתיה.
   
 3. ראה הערות כלליות בסעיף א.סעיף 33 (ב):

הצבת צלחת קליטה לשידורי טלוויזיה באמצעות לווין על גג בניין פטורה מהיתר בהתאם לתנאים הבאים:

 1. בלבד שקוטר הצלחת אינו עולה על 1.2 מ'
   
 2. הצלחת לא תותקן על גג מקלט או על גג בריכה למי שתיה.
   
 3. ראה הערות כלליות בסעיף א.סעיף 33(ג):
הקמת תורן שגובהו עולה על 3 מ` מפני המשור שעליו הוא מוצב תותר בפטור בהתאם לתנאים הבאים:

 1. חובת דווח - תמסר הודעה (דווח) לרשות הרישוי בתוך 45 יום ממועד ביצוע העבודה בהתאם לטופס שמצ"ב.
   
 2. לדווח יצורף אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון התורן ויציבותו.
   
 3. את הדווח יש לשלוח למייל הבא: arielam@Hadera.muni.il


תוגש בקשה להיתר בניה כדין ולזו תידרש גם אישור רשות התעופה האזרחית (רת"א).


סעיף 34:
הוספת אנטנה למתקן שידור קיים בהיתר כדין תותר בפטור בהתאם לתנאים הבאים:

 1. ניתן אישור הממונה על הקרינה לפי סעיף 6 או 7 לחוק הקרינה כי על אף הוספת האנטנה אין שינוי בטווח הבטיחות לבריאות הציבור שנקבע למתקן שידור קיים.
   
 2. התקנת האנטנה תעשה על ידי בעל רשיון לפי חוק הבזק.
   
 3. חובת דווח - תמסר הודעה (דווח) לרשות הרישוי בתוך 45 יום ממועד ביצוע העבודה בהתאם לטופס שמצ"ב.
  לדווח יצורף אישור מעודכן של הממונה על הקרינה.
  את הדווח יש לשלוח למייל הבא: arielam@Hadera.muni.il,סעיף 35:
הוספת אנטנה על עמוד חשמל קיים תותר בפטור בהתאם לתנאים הבאים:

 1. אורך האנטנה אינו עולה על 1 מ'.
   
 2. האנטנה לשימוש תפעול רשת החשמל בלבד.סעיף 36:
תורן למדידה מטרולוגית תותר בפטור בהתאם לתנאים הבאים:
גובה התורן אינו עולה על 10 מטרים.


סעיף 37:
תורן ומתקן ניתור רעש תותר בפטור בהתאם לתנאים הבאים:

 1. יותקן בתוך מתקן תשתית, ובתנאי שגובהו לא יעלה על 7 מטרים.
   
 2. חובת דווח - תמסר הודעה (דווח) לרשות הרישוי בתוך 45 יום ממועד ביצוע העבודה בהתאם לטופס שמצ"ב.
   
 3. לדווח יצורף אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון התורן ויציבותו.
   
 4. את הדווח יש להעביר למייל הבא: arielam@Hadera.muni.ilסעיף 38:
א. הצבת אנטנה תיל למתקן של חובבי רדיו.

ב. הצבת תורן לאנטנה אנכית למתקן של חובבי רדיו לפי ת" 799 יותרו בפטור בהתאם לתנאים הבאים:

 1. האנטנה האנכית והתורן מקימים את התנאים הבאים:
  א. הגובה הכולל של התורן והאנטנה אינו עולה על 9 מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב .
  ב. קוטר בסיס התורן אינו על 4 ס"מ
  ג. קוטר רום האנטנה אינו עולה על 2 ס"מ.
  ד. ניתן למתקן חובבי הרדיו היתר הקמה לפי סעיף 6 לחוק הקרינה.
  ה. ניתן אישור הממונה על הקרינה לפי סעיף 6 לחוק הקרינה ונקבע בו כי טווח הבטיחות האופקי של המיתקן קטן מ- 3 מטרים.
  ו. חובת דווח - תמסר הודעה (דווח) לרשות הרישוי ולמשרד הביטחון בתוך 45 יום ממועד ביצוע העבודה בהתאם לטופס שמצ"ב.
   
 2. לדווח יצורפו האישור הבאים :
  א. אישור מעודכן של הממונה על הקרינה
  ב. עותק תקף של היתר הקמה למיתקן חובבי הרדיו שניתן לפי סעיף 3 לחוק הקרינה.
  ג. רישיון תחנת קשר חובב רדיו לפי תקנה 2 לתקנות הטלגרף האלחוטי.
  ד. לאנטנה שגובהה עולה על 3 מטרים יצורף אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון התורן ויציבותו.

 3. את הדווח יש להעביר למייל הבא: arielam@Hadera.muni.il