גגונים וסככות
גגון או סוכך פטור מהיתר בהתאם לתנאים הבאים :
הקמת גגון או סוכך המחובר באחת מפאותיו לפחות למבנה בתנאי שיתקימו בו התנאים הבאים:

 1. הגגון או הסוכך לא יבלוט מקיר המבנה יותר מ 2 מטרים.
   
 2. הגגון או הסוכך יבנה מחומרים קלים.
   
 3. על מנת לבנות גגון/סוכך צריך שיהיו במגרש זכויות בניה עודפות, הזכויות נקבעו בתכנית (תב"ע) החלה על המגרש ויש לוודא שלא כל הזכויות שנקבעו מוצו כבר בעת בניית המבנה שאליו רוצים להצמיד את הגגון, או מבנים אחרים במגרש.
   
 4. בבתים משותפים לא תתאפשר הקמת גגון או סוככך קבוע במרפסות או גזוזטראות אלא בכפוף להגשת תכנית אב טיפוס לכל הבנין ובהסכמת בעלי הקרקע (75% עפ"י החוק) ולאחר אישור אדריכל העיר.
   
 5. חובת דווח על סוכך או גגון מעל 20 מ"ר תמסר הודעה לרשות הרישוי בתוך 45 יום ממועד ביצוע העבודה בהתאם לטופס שמצ"ב. 
   
 6. את הדווח יש לשלוח למייל הבא : arielam@Hadera.muni.ilסוכך מתקפל (מרקיזה)
סוכך מתקפל (מרקיזה) פטורה מהיתר בהתאם לתנאים הבאים:
הסוכך, במצבו הסגור , לא יבלוט מקיר המבנה יותר מ- 50 ס"מ.


סככת צל - קירוי באמצעות אריג המגן מפני השמש והשפעות מזג האויר
סוכך צל פטור מהיתר בהתאם לתנאים הבאים:

 1. גובה הקירוי לא עולה על 3 מטרים.
   
 2. המפתח (מרחק) בין העמודים אינו עולה על 5 מטרים.
   
 3. משקל הקירוי אינו עולה על 3.5 קילוגרם למ"ר.
   
 4. תותר הקמת סככת צל על גבי הקרקע בלבד.
   
 5. סככת הצל אינה חייבת להיות מחוברת למבנה.
   
 6. לא תותר הקמת סככת צל בחזית המגרשים ובחזית הפונה לשטח ציבורי, בין אם הוא בנוי ובין אם הוא פתוח.
   
 7. על סככות הצל לעמוד במגבלות קווי הבניין החלות על החלקה ותקנות בניה במרווחים למעט בגני ילדים ובתי ספר תינתן האפשרות לסככת צל מעבר לקוי הבניין ועד ל- 2 מטרים מגבול החלקה/מגרש.
   
 8. חובת דיווח - על ביצוע גגון או סוכך, על פי סעיף 11 א-ג, אשר שטחם גדול מ- 20 מ"ר, יש לדווח לרשות הרישוי, על פי הטופס המצורף, תוך 45 יום ממועד ביצוע העבודה ויצורף אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון ויציבות הגגון /סוכך. למייל הבא : arielam@Hadera.muni.ilפרגולה (מצללה) - מבנה בלא קירות, שתקרתו משטח הצללה מישורי ואינו משופע או נטוי, הנסמך על עמודים ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו

 1. שטחה של הפרגולה אינו עולה על 50 מ"ר או על 1/4 משטח הקרקע הפנוי ממבנים או הגג - הכל לפי הגדול יותר.
   
 2. הפרגולה תוקם על גבי הקרקע או גג המבנה, אלא אם כן נקבעה הוראה בהיתר, בהנחיות מרחביות או בתכנית שלפיה מותרת הקמת מצללה במקום אחר.
   
 3. בבניינים משותפים לא תתאפשר הקמת פרגולה (מצללה) במרפסות גג או גזוזטראות אלא בכפוף להגשת תכנית אב טיפוס לכל הבניין בהסכמת בעלי הקרקע (75% עפ"י החוק) ולאחר אישור אדריכל העיר.
   
 4. הפרגולה תוקם מעץ ו/או מתכת בלבד.
   
 5. בבניה חדשה הפרגולה תתוכנן ותאושר כחלק בלתי נפרד מהבקשה להיתר.
   
 6. לא יותר כל קירוי כל גבי הפרגולה שיהווה איטום ליותר מ 40% משטחה.
   
 7. תותר הבלטת המצללה אל מעבר לקווי הבניין עד ל- 2 מטרים מגבולות החלקה/מגרש.
   
 8. חובת דיווח - על ביצוע פרגולה (מצללה), יש לדווח לרשות הרישוי, על פי הטופס המצורף, תוך 45 יום ממועד ביצועה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון הפרגולה(מצללה) ויציבותה.
   
 9. את טופס הדיווח והאישורים הנדרשים יש לשלוח למייל הבא : arielam@Hadera.muni.il