הוועדה המקומית לתכנון והבניה

מנהלת המחלקה: סיגל הרשקוביץ
כתובת: הלל יפה 9
טלפון: 04-6303744 פקס: 04-6303251
דואר אלקטרוני: sigalh@hadera.muni.il

בעלי תפקידים:
סמדר יפת- אחראית ערבויות ומעקב פרסומים: 04-6303756
אסתר סקורי - אחראית נושא, טל': 04-6303741

קבלת קהל : ימים א', ה' בין השעות 09:00 - 13:00,
                    יום ג' בין השעות 16:00 - 18:30

מענה טלפוני: ימים ב', ד' בין השעות 10:00 - 12:00
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה פועלת מכח חוק התכנון והבניה.
תפקיד הוועדה הוא לקיים את חוק התכנון והבניה וכל התקנות שהותקנו על פיו.
על פי חוק התכנון והבניה קיימות 3 וועדות כדלקמן:
1. מליאת וועדה מקומית - ראש העיר הינו יו"ר הוועדה וחברים בה כל חברי המועצה.
2. וועדת משנה לתכנון ולבניה: מונה 6 חברי מועצה מלבד היו"ר.
3. רשות הרישוי המקומית: יו"ר הוועדה המקומית ומהנדס העיר.

נושאים בטיפול המחלקה:


 • ישיבות הוועדה המקומית
  קביעת מועד הישיבות עם הגורמים הרלוונטיים
  שיבוץ הבקשות לישיבת הוועדה הרלוונטית
  הזמנת חברי הוועדה, נציגים בעלי הדעה המייעצת ומוזמנים לישיבות הוועדה
  הפקת סדר היום לישיבות, ריכוז חומר לחברי הוועדה וניהול הפרוטוקול 
   
 • ביצוע הוראות סעיף 149 לחוק
  לבקשות להקלה/שימוש חורג/תצ"ר/חלוקה/איחוד שלא בהתאם לתב"ע 
   
 • סיורי הוועדה המקומית
  קביעת מועד לסיור ותיאום על כל חברי הוועדה המיוחדת שנבחרה 
   
 • הערות אזהרה בלשכת המקרקעין
  הכנת רישום הערות אזהרה עפ"י החלטת הוועדה המקומית 
   
 • הכנה והפקת מסמכי הוועדה המקומית:
  החלטות הוועדה
  פרוטוקולים
  העברת בקשות לוועדות מחוזיות וארציות
  הוצאת היתר בנייה
  הוצאת טופס 4
  טיפול בבקשות לרשיונות עסק

 • עדכון אתר האינטרנט ההנדסי:
  באתר זה ניתן לצפות במידע הנדסי ממאגרי המידע של הועדה , נושאים תכנוניים (תכניות בנין עיר), פיקוח ורישוי בניה (איתור ע"פ גוש/חלקה/כתובת), ישיבות ועדת בנין עיר, ופרסומים לשימושים חורגים, הקלות, הפקדת תכנית ומתן תוקף.