גדרות ושערים
גדר או קיר תומך פטורה מהיתר בהתאם לתנאים הבאים:

א. גובה מקסימאלי של הגדר או קיר תמך:

 1. גדר שאינה מהווה קיר תמך:
  גובה מקסימאלי של הגדר לא יעלה על 1.5 מ' מפני הקרקע הקיימת משני צדי הגדר.

 2. גדר המהווה קיר תמך:
  גובה מקסימאלי של קיר תמך לא יעלה על 1.0 מ' מפני הקרקע הנמוכים.

 3. מיקום הקמת הגדר ואו קיר התמך מכוח תקנות אלה:
  א. תותר:
  הקמת גדר ו/וא קיר תמך בגבול בין חלקות גובלות (לרבות מגרשים גובלים), לבין עצמם לבין שב"צ, שפ"פ.
  ב. תאסר ללא היתר:
  הקמת גדר ו/או הקיר תמך בחזית המגרש הפונה לרחוב או לשטח ציבורי פתוח.

 4. הנחיות ותנאים מחייבים להקמת גדר או קיר תמך:
  א. הקמת מעקה בטיחות:
  אם בשל הקמת הגדר או הקיר נוצרו הפרשי גבהים המחייבים מעקה בטיחות (הפרש קרקע מעל 60 ס"מ), יותקן מעל הגדר או הקיר מעקה תקני בגובה של 1.10.

  ב. תשתיות עירוניות וניקוז מגרשים:
  הגדר או קיר התומך לא תפגע בתשתיות קיימות או בניקוז הקרקע הקיים.

  ג. הסביבה החופית:
  הקמת הגדר או הקיר בתחום הסביבה החופית, לא תמנע מעבר חופשי לציבור.

  ד. הקמת גדר מפלדה:
  במידה והגדר תיבנה מפלדה יחולו עליה הוראות תקן ישראלי 4273: גדרות פלדה .

  ה. תנאים עיצוביים:
  טרם תחילת ביצוע העבודות יש לבדוק באם קימים תנאים עיצובים ו/או כל תנאי אחר שנקבעו בתוכניות בנין עיר החלים על אותה חלקה .

  ו. אופן גמר הגדר:
  1. אין לבצע גדר בטון או בלוקים ללא חיפוי/טיוח הגדר - משני צדיה.
  2. גדר מחופה באבן יש לסיים עם שורת "קופינג".
  3. יש להקפיד כי הקמת גדר/קיר תומך לא תפגע במקומות חניה, ברחבות כיבוי אש , במשטחים לפינוי גזם והגישה אליהם.
  4. יש להקפיד כי הקמת הגדר/קיר תומך לא תפגע בעצים בוגרים.
  5. לא תותר הקמת גדרות פח (למעט גדר זמניות לאתרי בניה ), סגירות ביריעות ברזנט, יוטה, קש וכדומה.

  ז. תיחום מגרש / חלקה בהסכמת השכן:
  בהסכמת שכן תותר בניית גדר ואו קיר תמך בגבול החלקה כך שחצי במגרש היוזם וחצי במגרש הגובל.

  ח. תיחום מגרש / חלקה ללא הסכמת השכן:
  באין הסכמת שכן יש לבנות את הגדר או קיר תמך בתוך חלקה או המגרש של יוזם העבודה ללא פגיעה במגרשים הגובלים.


גדר המוקמת בידי רשות מקומית פטורה מהיתר בהתאם לתנאים הבאים:


 1. גובה הגדר לא תעלה על 2.5מ` מפני הקרקע הקיימים משני צידי הגדר.

 2. הגדר תוקם כדי לגדר שטחי ציבור כהגדרתם בסעיף 188 לחוק.

 3. ובתנאי שהגדר לא תפגע בתשתיות קיימות או בניקוז הקרקע הקיים.

 4. הקמת הקיר או הגדר בתחום הסביבה החופית, לא תמנע מעבר חופשי לציבור.

 5. על גדר מפלדה הפטורה מהיתר יחולו הוראות תקן ישראלי, ת"י 4273 גדרות פלדה.הקמת גדר בשטח חקלאי פטורה מהיתר בהתאם לתנאים הבאים :

א. גדר התוחמת שטח חקלאי מעובד :

 1. מותר להקימה בשטח חקלאי מעובד בלבד.

 2. גובהה המירבי של הגדר 1.50 מטר מפני הקרקע הקיימים משני צידיה.

 3. הגדר תוקם מחומרים קלים כהגדרתם בחוק וניתן יהיה לראות דרכה.

 4. הגדר תוקם באופן שיבטיח מעבר לנגר עילי.


ב. גדר התוחמת שטח מרעה:
גדר המיועדת לתחום שטח מרעה להחזקת בעלי חיים בתוך חלקה או גדר למניעת כניסה של בעלי חיים זרים לחלקה תותר
בתנאים הבאים:


 1. גובה הגדר לא תעלה על 1.5 מ` מפני הקרקע הקיימים משני צידיה.

 2. הגדר תוקם מעמודים ותילים מתכת בלבד.

 3. הגדר לא תהיה חשמלית.


גידור מתקן תשתית ומתקן לקידוח מי שתיה פטורה מהיתר בהתאם לתנאים הבאים :

א. הקמת גדר המוקמת בידי גוף המנוי בסעיף 261(ד) פטורה מהיתר בהתאם לתנאים הבאים :

 1. גדר היקפית של מתקן תשתית ושל מתקן לקידוח מי שתיה תהיה מרשת פלדה בהתאם לת"י 4273.
   
 2. גובהה של הגדר לא יעלה על 3 מטרים מפני הקרקע הקיימים משני צדי הגדר.
   
 3. גובה גדר פנימית בשטח מיתקן תשתית לא יעלה על 3 מטרים משני צדי הגדר.
   
 4. אם גדר כאמור בפסקאות (1) או (2) היא בתוואי דרך, ניתן לעשותה מחומרים קלים ובלבד שלא תהיה אטומה.
   
 5. חובת דווח - תמסר הודעה (דווח) לרשות הרישוי בתוך 45 יום ממועד ביצוע העבודה בהתאם לטופס שמצ"ב .
   
 6. את הדווח יש לשלוח למייל הבא : arielam@Hadera.muni.il


הקמת גדר בתחום גן לאומי, שמורת טבע ואתר לאומי כהגדרתם בחוק

הקמת גדר בידי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומים בתחום גן לאומי שמורת טבע ואתר לאומי כהגדרתם בחוק גנים לאומים
פטורה מהיתר בהתאם לתנאים הבאים :


 1. הגדר תוקם מחומרים קלים.
   
 2. גובהה הגדר לא יעלה על 1.5 מטרים מפני הקרקע הקיימים משני צדי הגדר.
   
 3. הגדר תשמש לצורכי ביטחון ובטיחות, אקלום בעלי חיים או לצורכי מרעה כאמור בתקנה 7 (ב).
   
 4. חובת דווח - תמסר הודעה (דווח) לרשות הרישוי ולמשרד להגנת הסביבה בתוך 45 יום ממועד ביצוע העבודה. בהתאם לטופס שמצ"ב.
   
 5. להודעה על הקמת גדר המשמשת לצורכי אקלום בעלי חיים יצורף גם אישור אקולוג
   
 6. את הדווח יש לשלוח למייל הבא : arielam@Hadera.muni.ilהתקנת מחסום או שער בכניסה לחניה פטורה מהיתר בהתאם לתנאים הבאים:

שער חשמלי
תותר התקנת שער חשמלי בהתאם לתנאים הבאים:

 1. השער הותקן בידי חשמלאי מוסמך, לפי תקן 900 חלק 21.03- מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: בטיחות - דרישות מיוחדות בעבור מערכות הינע לשערים, לדלתות ולחלונות ודרישות מיוחדות למניעת סיכונים הנובעים מתנועתם.

 2. המחסום או השער יותקן בתחום המגרש ולא יבלוט ממנו.
   
 3. לא תותר פתיחת שערים לכוון השטח הציבורי מעבר לתחום המגרש.
   
 4. ניתן להתקין את השער או המחסום לרוחב פתח כניסת הולכי רגל או כניסת כלי הרכב לחניה או בכניסה לדרך עפר פרטית.
   
 5. במידה והשער או המחסום נמצא בתחום הסביבה החופית -מרחק 300 מטרים מחוף הים-אין למנוע מעבר חופשי לציבור.