חשוב לדעת
הנחיות מרחביות לעבודות ומבנים הפטורים מהיתר פרק ב' סימן א'-ט' סעיפים 1-39

להלן הנחיות מרחביות לעבודות ומבנים הפטורים מהיתר כפי שאושרו ע"י הועדה המקומית, בישיבתה מיום 28.8.2014 עפ"י תקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד - 2014.


חשוב לדעת

אחריות המקים, המבצע, המשתמש: לשים לב להוראות החוק טרם תוקן
הזכות להקים ולבנות מכוח תקנות אלו שייכת רק לבעל הנכס, או בעל זכות בנכס כנקבע על פי תקנות התכנון .

העבודה תבוצע באופן שישמור על בטיחות המבנה, הנמצאים בו ובסביבתו.

העבודה תבוצע על פי כל החוקים התקנות התכניות והתקנים הקיימים.

מבנים ו/או אתרים לשימור אינם כלולים בתקנות הפטור.

פטור מהיתר לפי תקנות אלה לא ישמש הגנה בפני תביעה אזרחית כנגד המקים, המבצע, או המשתמש לפי העניין.

אין בפטור מהיתר לפי תקנות אלה כדי לגרוע מחובה לפי כל דין של בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם, כלפי זכויות אחרים במקרקעין אלה, או בעלי זכויות אחרים לגבי אותם מקרקעי

חלה חובת דווח בהתאם לתקנות ובאופן שמוגדר בהנחיות אלו.

הליך ה"פטור מהיתר" מכוח תקנות אלה אינה פוטרת את המבקש מנושאים קניינים, נושאי בטיחות, אסתטיקה וכל נושא אחר שהוגדר כמחייב בחוק ובתקנות התכנון והבניה שפטור מכוח תקנות אלה.

לתשומת ליבכם : דגשים חשובים לביצוע מוצלח ועמידה בהנחיות המרחביות כנדרש:

יש לוודא כי הינכם בעלי זכות במקרקעין ו/או בעל זכויות בקרקע כנקבע מכוח תקנות התכנון.

יש לעבוד מול תוכניות מדידה עדכניות של המגרש (חצי שנה אחורה ובתנאי שלא עשו בחצי שנה כל בניה ואו שינויים בחלקה).

יש להתקשר עם ספקים ומבצעים מורשים, העובדים על פי התקנים המחייבים

יש להשתלב חזותית עם הסביבה הבנויה לרבות חומר, שפה אדריכלית וכל תנאי אחר שנקבע.

יש להקפיד על הדווח לועדה המקומית כנדרש.

יש להקפיד על ביצוע בהתאם לתקנות ולדווח כנמסר.

הגדרות:

קיר תמך: קיר התומך קרקע.

שצ"פ: שטח ציבורי פתוח.

שב"צ: שטח לבניני ציבור.

שפ"פ: שטח פרטי פתוח.

תב"ע: תוכנית בנין עיר

יוזם העבודה: בעל הנכס או בעל זכות בנכס (כנקבע בתקנות התכנון והבניה)

חזרה לעמוד הקודם