שימושים נלווים למבנה
מצלמות, גופי תאורה, צופר אזעקה, מתקן חניה לאופניים וכל רכיב עזר אחר מעין אלה אשר מהווה שימוש נלווה וטבוע לבניין או לקרקע פטורים מהיתר בהתאם לתנאים הבאים:

 1. אין בו משום תוספת שטח בנייה.
   
 2. אינו כולל בניית מבנה נלווה לצורך הצבתו זולת עמוד נושא.
   
 3. אם הותקן על גבי מבנה, משקל רכיב העזר לא יעלה על 50 קילוגרמים.
   
 4. היה פריט העזר עמוד תאורה, גובהו לא יעלה על 6 מטרים.
   
 5. מצלמות יותקנו על גבי מבנים בלבד, ולא יותרו ע"ג עמודים.
   
 6. לא תותר חדירה אל תחום הפרט.
   
 7. יותרו מצלמות אבטחה בלבד.
   
 8. תאורת מבנה תעשה מתחומי המגרש בלבד, לא תותר הארת המבנה מעמודים שיוצבו מחוץ למגרש.שלט פטור מהיתר בהתאם לתנאים הבאים:

 1. שטחו של השלט אינו עולה על 1.2 מ"ר ומשקלו אינו עולה על 20 ק"ג.
   
 2. השילוט ייעשה על פי חוק העזר העירוני לשילוט.
   

מתקן אצירה לאשפה פטור מהיתר בהתאם לתנאים הבאים:
בתנאי שנפחו לא יעלה על 50 ליטרים.


מכונה לאיסוף מיכלי משקה פטורה מהיתר בהתאם לתנאים הבאים:

 1. תותקן על גבי קיר חיצוני של בניין.
   
 2. חזית המכונה פונה אל מחוץ לבניין.
   
 3. המכונה אינה חורגת מקו הבניין יותר מ- 10 ס"מ.


סורגים לפתחים וחלונות בבניין פטורים מהיתר בהתאם לתנאים הבאים:

 1. הסורגים יותקנו בבניין לפי ת"י 1635: סורגים לפתחים בבניינים, ובלבד שבאחד החלונות בכל אחת מהדירות בבניין יותקן סורג המיועד לפתח מילוט, כמוגדר בתקן.
   
 2. גוון הסורגים יהי עפ"י צבעי המסגרות הקיימים במבנה.
   
 3. הסורגים יהיו צמודים למישור המבנה.
   
 4. חובת דווח - על התקנת סורגים, יש לדווח לרשות הרישוי, ולרשות הארצית לכבאות על פי הטופס המצורף, תוך 45 יום ממועד הקמתם.
   
 5. את הדווח יש לשלוח למייל הבא : arielam@Hadera.muni.ilדוד מים, דוד שמש וקולטים פטורים מהיתר בהתאם לתנאים הבאים:

 1. הצבת דוד השמש והקולטים תעשה על גג המבנה , נפח הדוד לא יעלה על 220 ליטרים
   
 2. בגג משופע יונחו דוד השמש בחלל הגג במקום מוסתר, והקולטים בצמוד לגג ככל האפשר ובכיוון שיפוע הגג.
   
 3. הצבת דוד מים לפי תקן ישראלי ת"י 69 חלק 1 : מחממי מים חשמליים - מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי ובלבד שנפחו אינו עולה על 220 ליטרים, במיקום לפי היתר הבנייה של הבניין או במסתור כביסה או במקום מוסתר על הגג.
מערכת מיזוג אויר, לרבות פתח במעטפת הבניין או התקנת מערכת לטיהור אויר במרחב מוגן דירתי פטורה מהיתר בתנאים הבאים:

 1. תפוקת מערכת מיזוג האויר לא תעלה על 60,000 BTU.
   
 2. המערכת תעמוד בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג -1992.
   
 3. לא הוגדר מקום ייעודי להתקנה בהיתר הבניה או שהמקום כבר נוצל, תותקן המערכת כשהיא מוסתרת במסתור הכביסה שנקבע בהיתר או על גג הבניין.
   
 4. לא ניתן להתקינה במסתור הכביסה, או על גג הבניין, תותקן המערכת בקיר חיצוני של הדירה ובלבד שלא תותקן על קיר חיצוני הפונה לרחוב.
   
 5. התקנת מזגן במרחב מוגן דירתי, תבוצע לפי ת"י 994 חלק 5 : מזגני אויר : התקנה במרחבים מוגנים.
   
 6. התקנת מערכת מיזוג אויר או מערכת טיהור אויר במרחב מוגן דירתי תבוצע לפי ת"י 4570 חלק 1: מערכות לאוורור וסינון של אויר במקלטים: מפוחים.
   
 7. טרם ביצוע יש לבדוק במשרדי הוועדה המקומית באם קיימת הנחיה בתכנית לעניין מיקום המזגנים.
   
 8. במידה לא קיימות הנחיות מתכנית תקפה ו/או היתר קיים - יש למקם את מנועי המזגנים במרכז הגג ככל שניתן באופן שלא ייראו מקומת הקרקע של הבניין.
   
 9. במידה ולא ניתן להימנע מצנרת גלויה על קירות המבנה (צידיים ואחוריים בלבד) היא תוסתר בתוך פרופילים שיצבעו בגוון המבנה.
   
 10. מנועים בבית צמודי קרקע שלא ניתן למקם על הגג, יוקמו להם מסתורים אשר ישלתבו עם המבנה ופיתוח סביבו.רכיב בניין הניתן להחלפה ברכיב אחר בעל מידות זהות, כגון רעפים, חלונות, צנרת מים, כבלי חשמל, כבלי תקשורת וכן החלפת חיפוי אבן בחזיתות במבנה פשוט פטור מהיתר בהתאם לתנאים הבאים:


 1. הרכיב שיוחלף יהיה באותו מיקום.
   
 2. נקבע בהיתר או בהנחיות מרחביות כי הרכיבים אלה יהיו בגוון, חומר או במרקם ייחודי, תנוחה או בכל תנאי אחר בקשר עם החלפת רכיבים בבניין, יותאם הרכיב המוחלף לתנאי ההיתר לבניין או להנחיות המרחביות, לפי המאוחר מבין השניים.
   
 3. על אף האמור, החלפת רכיב העשוי אסבסט כהגדרתו בתקנות אבק מזיק מותנית בכך שיוחלף לרכיב שאינו עשוי אסבסט, ובקבלת אישור הוועדה הטכנית לפי תקנה 29(ה) לתקנות אבק מזיק.מיכל גז נייח תת קרקעי קיים בהיתר שתכולתו עד 10 טון
ומתקנים לגזים פחמימניים מעובים, המסופקים בתוך מכלים פטורים מהיתר בתנאים הבאים:

 1. לא שונה מיקום מכל הגז ותכולתו המרבית כפי שנקבע בהיתר מקורי.
   
 2. העבודה מבוצעת לפי תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו -2006.
   
 3. ניתן אישור מפקח עבודה להחלפה כנדרש בחלק כ` בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה.
   
 4. לא יותר כל שינוי ממערכת הגפ"מ - כלומר, המערך הנלווה למיכל/ים (צובר/ים)- כגון פריסת הצנרת ממנו לצרכנים וכן מערך ההגנה סביבו, הכולל את ההידרנט לכיבוי אש וכל רכיב אחר - כפי שמופיעים בהיתר הקיים.
   
 5. בעת מיקום בלוני גז, יש לוודא קיומו של קיר חסין אש, בינם לבין מתקן לאצירת אשפה.
   
 6. חובת דיווח - על ביצוע החלפת מיכל גז נייח תת קרקעי , יש לדווח לרשות הרישוי, ולרשות הארצית לכבאות, על פי הטופס המצורף, תוך 45 יום מיום ביצוע העבודה ויצורף לדיווח אישור מפקח עבודה כמפורט בתקנות. את הדיווח דרוש לשלוח למייל הבא: arielam@Hadera.muni.il