מחסן ומבנה לשומר
הקמת מחסן פטור מהיתר בהתאם לתנאים הבאים:

 1. הפטור יינתן רק במבנים צמודי קרקע ועפ"י ההגבלות בתוכניות (תב"ע) החלות באזור.
   
 2. הקמת מחסן אחד לכל יחידת דיור, מחומרים קלים בלבד ובמקרה בו ניתן היתר למחסן בנוי כחלק מיח"ד לא יינתן פטור למחסן נוסף.
   
 3. גודלו אינו עולה על 6 מ"ר וגובהו אינו עולה על 2.05 מטר. אם המחסן בעל גג משופע, לא יעלה גובהו על 2.4 מ'.
   
 4. הוא לא יחובר לתשתיות לרבות מיום ביוב וחשמל.
   
 5. לא יוקם המחסן בשטח המיועד לחניה, ולא יוצב במרפסת לא מקורה בחזית קידמית, אלא אם כן הותר במפורש בתכנית או בהנחיות המרחביות. 
   
 6. יותרו מחסנים בקווי בנין צידי ואחורי "0" או בתחום קווי בניין.
   
 7. לא יותר מחסן בסטיה מקו בניין קידמי הקבוע בתכנית החלה בחלקה.
   
 8. ניקוז גג המחסן יפנה אל תוך מגרש מקים המחסן.
   
 9. לא תותר הצבת מחסנים במרפסות ובגזוזטראות.
   
 10. חובת דיווח - על הקמת מחסן - יש לדווח לרשות הרישוי, על פי הטופס המצורף, תוך 45 יום ממועד הקמתו. למייל הבא:  arielam@Hadera.muni.ilהקמת מבנה לשומר פטור מהיתר בהתאם לתנאים הבאים:

 1. המבנה הינו מבנה יביל .
   
 2. גובהו אינו עולה על 2.2 מטרים וגודלו אינו עולה על 4 מטרים.
   
 3. לא יינתן פטור למבנה לשומר בבנייה של צמודי קרקע.
   
 4. מבנה שומר בכניסה לחניות ימוקם בסמיכות לשער/מחסום הכניסה לחניון.
   
 5. לא יוקם מבנה לשומר, באופן שיבטל מקום חניה או יפריע לגישה אליו.
   
 6. לא יותר מבנה שומר עם גגות רעפים.
   
 7. ניקוז הגגון יפנה אל תוך מגרש מקים המבנה.
   
 8. חיבורי תשתיות למבנה שומר, יהיו תת קרקעיים בלבד.
   
 9. במידה ויותקן מזגן במבנה - יותקן על גג המבנה עם מסתור תואם למבנה.