מבנים טכניים
הקמת מבנה טכני פטורה מהיתר בהתאם לתנאים הבאים:

 1. הקמת מבנה טכני שאינו מיועד לשהות של בני אדם, בשטח מתקן תשתית, ובלבד ששטח המבנה לא יעלה על 6 מ"ר וגובהו לא יעלה על 3 מטרים.
   
 2. על אף האמור בסעיף 1 הקמת מבנה טכני לניטור אויר ומבנה טכני להגנה קטודית מותרת אף בשטח שאינו מתקן תשתית.
 3. על ביצוע מבנים אלו יש לדווח לרשות הרישוי, על פי הטופס המצורף, תוך 45 יום ממועד הקמתם. למבנים בהם נדרש אישור לפי חוק הקרינה יש לצרפו.
 4. קבלת המייל בנושא פטורים לשוש דהן מחלקת פיקוח : shoshi-dahan@hadera.muni.ilמיתקן לניטור אויר פטור מהיתר בהתאם לתנאים הבאים:
התקנת מתקן ניטור אויר במקום שנדרש מיתקן כאמור לפי חוק אויר נקי, התשס"ח -2008 , ובלבד ששטחו לא יעלה על 7.5 מ"ר.


התקנת מתקן פוטו-וולטאי פטורה מהיתר בהתאם לתנאים הבאים:
מערכת לייצור חשמל הממירה ישירות אנרגיה סולארית לאנרגיה חשמלית

 1. המתקן יותקן עפ"י ת"י 62548-דרישות תכן עבור מערכת פוטו וולטאית.
   
 2. הספק המתקן אינו עולה על 50 קילו ואט למבנה.
   
 3. המיתקן יותקן על גג מבנה שהוקם כדין, בגג משופע יונח המתקן בצמוד לגג, ככל האפשר, ובכיוון שיפוע הגג, בגג שטוח לא יבלוט המתקן ממעקה הגג.
   
 4. על גג המבנה נותר מקום להתקנת כל המיתקנים האחרים הנחוצים על גג המבנה, לרבות מערכת סולארית לאספקת מים חמים.
   
 5. על הקמת מתקן פוטוולטאי, יש לדווח לרשות הרישוי, ולרשות הארצית לכבאות על פי הטופס המצורף, תוך 45 יום ממועד הקמתה. בצירוף אישור מהנדס חשמל מוסמך בדבר קיום התנאים להתקנתו ואישור מהנדס מבנים כי הגג יכול לשאת את המתקן, והמתקן הינו יציב .
   
 6. את הדיווח יש לשלוח מייל בנושא פטורים לשוש דהן מחלקת פיקוח shoshi-dahan@hadera.muni.il