מבנים ועבודות זמניים
הצבה או הקמה של מבנה זמני כגון : מכולה/אוהל/סככה פטורה מהיתר בהתאם לתנאים הבאים :


 1. באזורי מגורים לא תותר הצבת מכולה, גם זמניות, למעט באתרי בנייה.
   
 2. המבנה הזמני מוצב על הקרקע ואינו משמש למגורים או לצורכי ציבור.
   
 3. הקמתו או הצבתו נדרשת לתקופה קצובה שאינה עולה על 120 ימים במשך 12 חודשים רצופים, או לתקופה הקבועה בהנחיות מרחביות - הקצרה מבין השתיים ובתום תקופה זו יפונה ויוחזר מצב הקרקע לקדמותו.
   
 4. מידותיו אינן עולות על 50 מ"ר.
   
 5. גובה מבנה זמני מסוג אוהל או סככה לא יעלה על 3 מטרים, המפתח בין העמודים לא יעלה על 5 מטרים ומשקל הקירוי לא יעלה על 3.5 קילוגרמים למטר מרובע.
   
 6. לא תינתן הארכה להצבה או הקמה של מבנה זמני מעבר לתקופה הקבועה בתקנות (120 יום) ולא יינתן פטור נוסף למבנה זמני באותה חלקה במהלך אותה שנה.
   
 7. חובת דיווח - על הצבת מכולה, אוהל ו/או סככה - לתקופה העולה על עשרה ימים - יש לדווח לרשות הרישוי, על פי הטופס המצורף, תוך 14 יום ממועד הצבתם. בהודעה יצויין מועד הצבתם, מועד הפינוי והתחייבות לפינוי עד המועד האמור.

 8. את הדיווח יש לשלוח למייל הבא : arielam@Hadera.muni.il סגירה עונתית

הקמת מתקן עשוי חומרים קלים, המגן על היושבים בבית אוכל מפני השפעת מזג האויר בחלק מחודשי השנה - סגירה עונתית, בתחום המגרש או ברחוב פטורה מהיתר בהתאם לתנאים הבאים:

בהנחיות אלו המונח פרגוד ישמש במקום המונחים סגירה עונתית/סגירת חורף


 1. בלבד שתקופת הצבתו לא תעלה על התקופה שנקבעה להצבת מתקן כאמור לפי חוק עזר של הרשות המקומית או לפי תנאי רישיון עסק.
   
 2. יש לפעול על פי הוראות תכנית חד/1461 א` הצבת פרגודים לבית אוכל רק במקומות בהם התב"ע מתירה ובתנאים שמתירה.עבודות זמניות- תשתיות זמניות. עירום עפר. מבנים זמניים. מכולות. גנראטור. הנלוות לעבודות שאינן טעונות היתר לפי סעיף 261(ד) ע"י גוף המנוי בסעיף 261 (ד) לחוק התכנון והבניה מותר לבצע בפטור מהיתר :

 1. בלבד שאינם משמשים למגורים, למעט עבודות זמניות כאמור המבוצעות בתחום הסביבה החופית.
   
 2. על אף האמור בסעיף 1 ביצוע עבודות זמניות בתחום מיתקן תשתית מותר אף אם הוא בתחום הסביבה החופית.
   
 3. חובת דיווח - על ביצוע עבודה זמנית, לפי סעיף זה, יש להודיע לרשות הרישוי, 15 יום לפני מועד ביצועה. למייל הבא:  arielam@Hadera.muni.ilהקמת מבנה קל זמני ופריק מחומרים קלים פטור מהיתר בהתאם לתנאים הבאים :
מבנה קל זמני ופריק מחומרים קלים , שהינו חיפוי קרקע שקוף או חיפוי רשת על גבי קשתות בשטחים חקלאיים מעובדים, לפי ת"י 1176 חלק 1

למנהרה חקלאית

 1. גובהו אינו עולה על 4.50 מטרים.
   
 2. משקל הכיסוי שלו אינו עולה על 2 ק"ג למ"ר.
   
 3. משקל כל אחד מהעמודים או התרנים התומכים בקירוי אינו עולה על 30 ק"ג.
   
 4. חובת דיווח - על הקמת מנהרה חקלאית - יש לדווח לרשות הרישוי, ולמשרד החקלאות ופיתוח הכפר על פי הטופס המצורף, בתוך 45 יום ממועד ביצועה.
   
 5. למייל הבא : arielam@Hadera.muni.il


לרשת צל
רשת צל תיפרש מעל גידולים חקלאיים לקירוי עונתי של גידול צמחי.


חזרה לעמוד הקודם