הוועדה המקומית לתכנון והבניה

פרטים כלליים

מנהלת המחלקה: סיגל הרשקוביץ 
כתובת: הלל יפה 9
טלפון: 04-6303744 פקס: 04-6303251

בעלי תפקידים
סמדר יפת, אחראית ערבויות ומעקב פרסומים: 04-6303756
אסתר סקורי, אחראית נושא: 04-6303741

קבלת קהל: בימים ראשון וחמישי בין השעות 09:00 - 13:00, וביום שלישי בין השעות 16:00 - 18:30
מענה טלפוני: בימים שני ורביעי בין השעות 10:00 - 12:00


הוועדה המקומית לתכנון ולבניה פועלת מכח חוק התכנון והבניה.
תפקיד הוועדה לקיים את חוק התכנון והבניה וכל התקנות שהותקנו על פיו.
על פי חוק התכנון והבניה קיימות 3 וועדות כדלקמן:

 1. מליאת וועדה מקומית - ראש העיר הינו יו"ר הוועדה וחברים בה כל חברי המועצה.
 2. ועדת משנה לתכנון ולבניה המונה 6 חברי מועצה מלבד היו"ר.
 3. רשות רישוי מקומית: יו"ר הוועדה המקומית ומהנדס העיר.

 

נושאים בטיפול המחלקה

ישיבות הוועדה המקומית

 • קביעת מועד הישיבות עם הגורמים הרלוונטיים
 • שיבוץ הבקשות לישיבת הוועדה הרלוונטית
 • הזמנת חברי הוועדה, נציגים בעלי הדעה המייעצת ומוזמנים לישיבות הוועדה
 • הפקת סדר היום לישיבות, ריכוז חומר לחברי הוועדה וניהול הפרוטוקול 

ביצוע הוראות סעיף 149 לחוק

 • לבקשות להקלה/שימוש חורג/תצ"ר/חלוקה/איחוד שלא בהתאם לתב"ע  

סיורי הוועדה המקומית

 • קביעת מועד לסיור ותיאום על כל חברי הוועדה המיוחדת שנבחרה

הערות אזהרה בלשכת המקרקעין

 • הכנת רישום הערות אזהרה עפ"י החלטת הוועדה המקומית 

הכנה והפקת מסמכי הוועדה המקומית

 • החלטות הוועדה
 • פרוטוקולים
 • העברת בקשות לוועדות מחוזיות וארציות
 • הוצאת היתר בנייה
 • הוצאת טופס 4
 • טיפול בבקשות לרשיונות עסק

עדכון אתר ההנדסי

באתר זה ניתן לצפות במידע הנדסי ממאגרי המידע של הועדה, נושאים תכנוניים (תכניות בנין עיר), פיקוח ורישוי בניה (איתור ע"פ גוש/חלקה/כתובת), ישיבות ועדת בנין עיר, ופרסומים לשימושים חורגים, הקלות, הפקדת תכנית ומתן תוקף.