סוג המידע:   

הזמנת תיק מידע ותשלום אגרת מידע
בקשת מידע על פי סעיף 119 א' לחוק
בהתאם לסעיף א' לחוק התכנון והבניה אבקש להעביר אלי בכתב מידע בדבר תכניות
הנוגעות לקרקע בין שהם תקפות, מופקדות או שפורסמה הודעה על הכנתן לפי סעיף
77 וכן תנאים לפי סעיף 78 החלים על הקרקע, אם נקבעו תנאים כאמור.

ניתן לקבל מידע באמצעות אתר זה בשני אופנים:
- משלוח בדואר רשום
- השארת מספר טלפון אליו יתקשר נציג הועדה להודיע כי החומר מוכן על מנת שתוכל/י לבוא
ולאסוף את המידע באופן ידני מהועדה.

מידע כללי בלבד שלא לצורך פתיחת בקשה להיתר ברישוי זמין


להזמנת דף מידע ללא כרטיס אשראי נא לפנות לועדה
כתובת הנכס:
שם יישוב:  
רחוב:    
מספר בית:    
מקרקעי הנכס:
גוש:     חלקה:   מגרש:      
   

 גושחלקהחלקה צמודהמגרש 
1     
סה"כ לתשלום:  
פרטי מזמין דף המידע:
* שם פרטי  
* שם משפחה  
*מס. טלפון  
מס. נייד  
* מייל    
* כתובת למשלוח דואר    
הערות