הרפורמה ברישוי עסקים

בעלי עסקים ויזמים יקרים , מדינת ישראל מקדמת רפורמה בתחום רישוי עסקים, שמטרתה לשפר ולייעל את הליכי הרישוי ולהקל ככל הניתן על בעלי העסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים, כל זאת, תוך הקפדה על הוראות חוק רישוי עסקים ומטרותיו.

מטרת הרפורמה לפשט וליעל את הליך רישוי עסקים . המידע יהיה נגיש למי שמבקש רישיון עסק , קיצור זמן הליך הרישוי ומתן כל התנאים להוצאת רישיון עסק בצורה ברורה .

עיקרי הרפורמה :

יצירת מפרט אחיד של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק של הרשות המקומית וממשרדי הממשלה נותני האישורים הרלוונטים .

המפרטים האחידים מפורסמים באינטרנט בהם מפורטים דרישות והתנאים בצורה אחידה בכדי להקל על המעוניינים בהקמת עסק .

הנגשת המידע - אתר אינטרנט - נגיש בו יוכל כל אדם לקרוא ולהעלות מסמכים והתנאים כולל המדיניות והדרישות של רשות הרישוי המקומית כך שהמעוניינים להקים עסק יוכלו לדעת מראש מה נדרש מהם ואלו מגבלות מטילה רשות הרישוי על סוגי עסקים.

תנאים נוספים שייקבעו לבעלי העסקים יחולו לאחר שלוש שנים או במועד חידוש הרישיון, לפי התאריך המוקדם מביניהם, אלא אם כן לשינוי יש השלכה מועטה של העסק או קיימות נסיבות המחייבות החלת התנאי בדחיפות על מנת להבטיח את מטרות הרישוי.

השגה (ערר)- אפשרות הגשת ערר לגורם הנוגע בעניין של תנאי שהוצב לבעל עסק או מבקש רישיון (לרבות תנאי המופיע במפרט האחיד ולמעט תנאי שנקבע בחיקוק ) או על סירוב לתת לו רישיון עסק או שלילת רישיון.

הליך רישוי מזורז - לעסקים שהסיכון הנשקף מהם קטן. במסגרת הליך זה מבקש הרישיון מגיש מראש את המסמכים הנדרשים ומצהיר על עמידתו בתנאים הנדרשים. המבקש יתחיל להפעיל את עסקו תוך חודש מהגשת הבקשה לאחר קבלת היתר מזורז מרשות הרישוי..

צו רישוי עסקים חדש ומעודכן 2014 - הקובע את העסקים טעוני הרישוי, תקופת הרישוי לסוגי עסקים, ביטול הצורך ברישיון לחלק מהעסקים, ביטול הצורך באישור של חלק מנותני האישור.

אפשרות להטיל קנסות על עסקים שאינם מקיימים תנאי מרישיון העסק.

הרפורמה נכנסה לתוקף בהדרגתיות החל מה- 5/11/2013.

שימו לב !

במסגרת המפרט האחיד מפורטים גם תנאים ומסמכים הנדרשים מבעל העסק לפי דברי חקיקה שונים המכונים " הוראות המפרט האחיד .

חשוב לציין שההוראות לצד המפרט האחיד מחייבות גם אם לא פורטו , לכן מומלץ לבדוק במפרט הארצי .